مز ن قتر

،تا فاش لماو ن مزلا ،ة يلاتلا ماو عألااو فيو ،مولعلا ر ئاش في نيدايم قتر خاو قا معأ فيو ،ير ش بلا غا مدلا ا يلاخا ین مز س ه م س ین سن ه م س متسیس ر وجوم هر جبه هعو جم قتر بجوم هک تس یع تج ه هعم ج مآ ضع ر ک ه حطس حطس م مآ ی پ بجوم و تس ه یم ت ط بتر و تلا بت ه هب زه » ) ، م وکوف ( ی ژ و و یگتس ش ، تر هم ، ن ی هتر هم ی رج و یشزرو ی ههتشر رد تیقفوم لغ و دنتسه لمعل سکع ن مز و ن وت ،تعرس ،یگنه مه ،لد عت ،یک چ 6 هدننکینی شیپ ی هریغتم و کیلو تم ی همتسی س تیعضو( کیلو تم یگد م ز لکشتم کیژولویزیف یگد م . تس دوس سک ،یرتشم تی ضر ه هجوت هفسلف ، رغ فر عتم د صتق رد

2022-12-05
    Had و has و should و must
  1. 4 KB Raw Blame ءايزيف م لاع تاركذم
  2. م ك مز عو
  3. ]2[ تس شورف ن مز س رد یت ذ لکشم مهم هتکن
  4. 9 أغسطس، 2021